Logo ZadbanyGrób
 

 

Regulamin

 

Regulamin usług

I. Informacje ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.zadbanygrob.eu oraz www.zadbanygrob.pl.

2. Podmiotem świadczącym usługi sprzątania, mycia i pielęgnacji nagrobków jest Zadbany Grób zwany dalej Usługodawcą.

3. Usługi dostępne są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych jak i podmiotów gospodarczych zwanych dalej Zamawiającym.

4. Usługi sprzątania, mycia i opieki nad grobami świadczone są na terenie Warszawy oraz okolicznych miejscowości znajdujących się w strefie działania komunikacji miejskiej lub podmiejskiej.

II. Składanie zamówienia

1. Zamawiający składa zlecenie usługi telefonicznie kontaktując się pod jeden z numerów telefonów: lub , mailowo pisząc na adres email: biuro@zadbanygrob.eu, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.

2. Dla prawidłowego wykonania usługi Zamawiający podaje Usługodawcy następujące informacje: imię i nazwisko osoby zmarłej, miejsce pochówku, datę śmierci, cechy charakterystyczne nagrobka jeśli istnieją, aktualne zdjęcie nagrobka jeśli posiada oraz zakres planowanych prac.

3. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o szacunkowym stanie nagrobka. W przypadku zaniedbanych grobów, które wymagają dodatkowych czynności zostanie doliczona dodatkowa opłata uzgodniona z Zamawiającym.

4. Aby usługa mogła zostać zrealizowana konieczne jest podanie następujących danych osobowych Zamawiającego: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi.

5. Zlecając usługę Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez siebie informacji, w tym swoich danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania przez Usługodawcę usługi.

6. Usługodawca nie udostępnia informacji podanych przez Zamawiającego podmiotom trzecim oraz nie wykorzystuje ich do celów marketingowych.

III. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie wykonane w dogodnym dla Zamawiającego terminie, ale nie później niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Usługodawca poinformuje Zamawiającego o terminie wykonania usługi.

2. Realizacja zamówienia może zostać przesunięta z przyczyn niezależnych od Usługodawcy takich jak niekorzystne warunki atmosferyczne czy zamknięcie cmentarza itp.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie wpłaty ustalonej kwoty za usługę na konto Usługodawcy.

4. W przypadku rezygnacji z usługi przez Zamawiającego po rozpoczęciu jej realizacji zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 30 zł.

5. W sytuacji podania przez Zamawiającego niepełnych, bądź błędnych informacji niepozwalających zlokalizować nagrobka na cmentarzu, zostanie pobrana dodatkowa opłata za dojazd w wysokości 20 zł i ustalony zostanie nowy termin na wykonanie usługi.

6. W przypadku zamawiania dodatkowych zniczy albo kwiatów czy wiązanki na grób, Zamawiający uzgodni z Usługodawcą kwotę, rodzaj oraz kolor w/w artykułów. Na w/w artykuły obowiązuje przedpłata lub zaliczka w wysokości ustalonej z Zamawiającym.

7. Po wykonaniu usługi wysłana zostanie dokumentacja zdjęciowa zrobiona przed i po wykonaniu usługi. Zdjęcia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres email podany przez Zamawiającego.

IV. Płatności i reklamacje

1. Płatność za usługę należy dokonać przelewem bankowym na następujące konto mBank: 27 1140 2004 0000 3302 4497 3230.

2. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji na usługę w terminie do 14 dni po jej wykonaniu.

3. Reklamacje należy zgłaszać poprzez dostępne formy kontaktu czyli telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Anulowanie zamówienia

1. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie, pod warunkiem, że realizacja usługi nie została rozpoczęta.

2. Realizacja usługi następuje w momencie podjęcia czynności zmierzających do jej realizacji (kupno artykułów na grób, wyjazd na miejsce wykonania usługi).

3. Wszystkie dokonane płatności w związku z anulowaniem zamówienia zostaną zwrócone Klientowi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VI. Pozostałe informacje

1. Usługodawca nie odpowiada ze szkody na grobie i w jego otoczeniu, wyrządzone przez osoby trzecie, warunki atmosferyczne, dewastację lub kradzież.

2. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności związanej z jakością świadczonych usług.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje zamieszczając aktualną wersję regulaminu na stronie internetowej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

PDF